Skip to main content

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SWS Europe BV gevestigd te Bemmel.

1. Algemeen
Onder SWS Europe wordt in deze algemene voorwaarden verstaan SWS Europe BV (gevestigd te Bemmel)
2. Algemeen / Toepassing
2.1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden afwijkende wettelijke en andere bepalingen met name van
door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij SWS Europe als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.
2.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
3. Aanbiedingen / Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van SWS Europe zijn vrijblijvend. Indien de wederpartij een opdracht plaatst komt de overeenkomst eerst tot stand doordat SWS Europe deze schriftelijk aanvaardt dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
3.2 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
4. Aanvulling overeenkomst
SWS Europe zal op verzoek van de wederpartij alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht de meerprijs in rekening te brengen.
5. Prijzen
5.1 Alle prijzen zijn, indien niet anders vermeldt franco huis en exclusief BTW.
5.2 De in de offertes en overeenkomsten genoemde prijzen zijn geheel vrijblijvend en voor herziening vatbaar, indien blijkt dat bij de berekening ervan een fout is gemaakt.
5.3 Wijzingen in invoerrechten, productiekosten als bijvoorbeeld arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen en materialen en valutakoerswijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven SWS Europe het recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag. Doorberekening geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden en ontslaat de wederpartij niet van diens verplichtingen.
6. Aflevering / Levertijd
6.1 Met SWS Europe overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
6.2 Aflevering geschiedt, indien niet anders vermeld , franco huis (door bezorging) . Voor alle zendingen is SWS Europe gerechtigd de kosten van de verpakking, verzending en administratie in rekening te brengen met een minimum van € 20,00.
6.3 SWS Europe is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen. 6.4 Levering geschiedt aan een door de wederpartij opgegeven adres in Nederland
7. Installaties
Indien SWS Europe zaken installeert zijn alle bijkomende werkzaamheden voor rekening en risico van de wederpartij. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders vermeld, op deze werkzaamheden van toepassing.
8. Betaling
8.1 Facturen van SWS Europe dienen, indien niet anders schriftelijk vermeld, uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum voldaan te worden op de door SWS Europe aan te geven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
8.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of SWS Europe ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
8.3 In geval van niet tijdige betaling is de wederpartij een jaarlijkse rente verschuldigd van het promessedisconto van de Nederlandse Bank NV plus 3% met een minimum van de wettelijke rente per jaar. Bovendien zal iedere factuur verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 75,00.
8.4 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
8.5 Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht anders luidende aanwijzingen van de wederpartij.
8.6 De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn
9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 SWS Europe behoudt zich de eigendom van door haar geleverde of te leveren zaken, voor integraal aan haar voldaan zullen zijn:
A. de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
B. Vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).
Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.
9.2 Indien wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die SWS Europe voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij deze voor SWS Europe als eigenares, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan.
9.3 Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan SWS Europe toekomt, kan de wederpartij daartoe uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
9.4 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is SWS Europe gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent SWS Europe reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
9.5 De wederpartij geeft hierbij aan SWS Europe in pand, die deze verpanding aanvaardt, alle zaken, waaraan de wederpartij (mede)eigenaar wordt door zaakvorming, natrekking, vermenging/versmelting met de door SWS Europe geleverde en/of te leveren zaken tot zekerheid voor al hetgeen SWS Europe te eniger tijd van de wederpartij te vorderen heeft of zal hebben.
10. Garanties / Reparaties
10.1 SWS Europe zal, indien niet anders vermeld, gedurende 1 jaar vanaf het tijdstip van aflevering in geval van gebreken in afwerking of materiaal van enig bestanddeel van de door SWS Europe afgeleverde zaken, ter keuze van SWS Europe dit bestanddeel kosteloos repareren of door een nieuw vervangen. SWS Europe is uitsluitend verplicht tot herstel of vervanging in Nederland. Wederpartij zal daartoe de zaak franco en in originele of gelijkwaardige verpakking naar SWS Europe of een door SWS Europe op te geven plaats zenden. De zaak zal begeleid dienen te worden van een duidelijke klachtomschrijving en een afschrift van de aankoopfactuur.
10.2 Met betrekking tot (bestanddelen van) zaken die zijn geproduceerd door een andere onderneming rust op SWS Europe geen enkele verplichting of aansprakelijkheid uit hoofde van garantie indien deze andere onderneming niet zonder meer en op eerste verzoek aan haar garantieverplichtingen terzake van genoemd(e) zaak (bestanddeel) aan SWS Europe voldoet. Of daarvan sprake is staat (uitsluitend) ter beoordeling van SWS Europe.
10.3 Indien de wederpartij dit wenst kunnen garantiewerkzaamheden ook elders uitgevoerd worden tegen betaling van reis- en verblijfkosten, transportkosten voor beproevingsapparatuur etc.
10.4 Indien de zaak zich buiten Nederland bevindt is SWS Europe slechts gehouden de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag dat zulks SWS Europe in Nederland zou hebben gekost, te dragen.
10.5 De in lid 1 omschreven garantie geldt niet indien:
• de zaak niet op de juiste wijze is gebruikt
• wederpartij zonder goedkeuring van SWS Europe zelf werkzaamheden verricht of doet
verrichten aan de zaak
• van de door SWS Europe verstrekte voorschriften wordt afgeweken
• Indien het gebrek is ontstaan door normale slijtage of door ongevallen
• Indien de geleverde goederen afkomstig zijn van een restpartij of het een stock lot betreft
10.6 De garantiebepalingen vervat in dit artikel vormen de enige garantie die SWS Europe aan
wederpartij verleent.
10.7 Op reparaties of vervangingen verstrekt SWS Europe een garantieperiode van 30 dagen. Indien reparatie of vervanging valt onder de in lid 1 genoemde garantie geldt de garantieperiode welke na reparatie of vervanging het langst duurt. Reparaties of vervangingen die buiten de garantie vallen geschieden tegen vaste tarieven, opvraagbaar bij SWS Europe en zullen alleen worden uitgevoerd na schriftelijke opdracht daartoe
11. Zekerheid
11.1 Indien er goede grond bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van SWS Europe terstond genoegzame en in de door SWS Europe gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is SWS Europe gerechtigd nakoming van al haar verplichtingen op te schorten.
11.2 Indien de wederpartij aan een verzoek bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.
12. Intellectuele eigendom
12.1 Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen etc., al dan niet op papier vastgelegd,
die door SWS Europe aan de wederpartij worden verstrekt, blijven eigendom van SWS Europe.
12.2 De wederpartij is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.
12.3 De wederpartij is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij SWS Europe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.
12.4 Bij overtreding van het in lid 2 en/of 3 bepaalde is de wederpartij voor iedere overtreding een boete van € 1000,00 verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van SWS Europe op nakoming, ontbinding, schadevergoeding etc.
12.5 Wederpartij zal SWS Europe vrijwaren voor aanspraken terzake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen van een door SWS Europe geleverde zaak, van toepassing van die zaak op andere dan door SWS Europe voorgeschreven wijze of van integratie van de zaak met een niet door SWS Europe geleverde zaak.
13. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
13.1 De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen, indien hij SWS Europe daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.
13.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een jaar na aflevering
13.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is SWS Europe te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.
13.4 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten, waaronder installatiewerkzaamheden.
14. Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens
14.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere
dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.
14.2 De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.
15. Ontbinding / Bevrijding
15.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de wederpartij of stilleggen of liquidatie van diens bedrijf, is SWS Europe ter harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. SWS Europe is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.
15.2 Indien de behoorlijke nakoming door SWS Europe ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van SWS Europe komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft SWS Europe het recht de overeenkomst te ontbinden.
15.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van SWS Europe komen zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie SWS Europe bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan SWS Europe bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de wederpartij van een of meer rechten, ter zake van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van een tussen wederpartij en die derde met betrekking tot de door SWS Europe geleverde zaken gesloten overeenkomst; werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit-, en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.
16. Schadevergoeding
16.1 SWS Europe is slechts aansprakelijk voor schade, die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.
16.2 SWS Europe is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken. SWS Europe is o.a. niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade.
16.3 SWS Europe bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
16.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van SWS Europe ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
17. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter
17.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen SWS Europe en de wederpartij is Nederlands recht van
toepassing.
17.2 Geschillen tussen SWS Europe en de wederpartij, behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de rechter van de plaats van vestiging van SWS Europe, behoudens indien SWS Europe als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.
18. Conversie
Indien en voorzover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel beroep kan worden gedaan.
19. Nederlandse tekst prevaleert
De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegTerug naar shop